Stanovy

Stanovy Prototýpci, z. s.

Čl. I
Základní ustanovení

a) Spolek přijal název Prototýpci, zapsaný spolek (dále jen “Spolek“).

b) Sídlem Spolku je Nejedlého 1, Brno 638 00.

c) Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, která sdružuje občany České republiky. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. II
Činnost Spolku

 1. Účelem Spolku je:
 1. přispět k šíření moderních vzdělávacích trendů založených na rozvoji podnikavosti, kreativity, digitálních kompetencí;
 2. podporovat děti při realizaci vlastních projektů;
 3. poskytovat vzdělávání a odbornou podporu školám, pedaogickým pracovníkům, dětem a široké veřejnosti  o možnostech rozvoje podnikavosti, podnikání a IT kompetencí u dětí;
 4. podpořit diskusi o podnikavosti a smysluplností vzdělávání; 
 5. aktivně se účastnit společenské debaty o budoucnosti vzdělávání a vzdělanosti;
 6. prosazovat zlepšení státního systému vzdělávání pro všechny děti;
 7. propagovat principy občanské společnosti.
 1. Svou hlavní činnost uskutečňuje Spolek zejména tím, že: 
 1. pořádá vzdělávací akce, kampaně, konference a diskuse pro rodiče, děti a pedagogickou veřejnost;
 2. shromažďuje a připravuje analýzy, studie a data na konkrétní témata z oblasti výchovy a vzdělávání;
 3. vyjadřuje se ke koncepčním i aktuálním vzdělávacím tématům;
 4. informuje své širokou veřejnost o aktivním přístupu ke vzdělávání;
 5. oceňuje a šíří příklady dobré praxe.
 1. Spolek aktivně vyhledává synergie s dalšími vzdělávacími organizacemi a rodičovskými komunitami v České republice. Činnost Spolku není omezena na Českou republiku. Spolek dále spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.
 2. Spolek vyvíjí fundraisingové aktivity na zabezpečení svého financování. Vedlejší činností Spolku je sociální podnikání.

Čl. III
Členství

 1. Členství je individuální. Členem Spolku se může stát občan kteréhokoli státu starší 18 let.
 2. Členství ve Spolku nezakládá povinnost peněžitých příspěvků.
 3. Členem Spolku se může stát uchazeč, který dlouhodobě projevuje o vzdělávání hlubší zájem.
 4. Za člena Spolku se zájemce přihlašuje písemně s tím, že souhlasí s posláním a stanovami Spolku a chce se svojí činností podílet na jeho práci. Přihláška za člena musí být schválena všemi členy Spolku.
 5. O přijetí člena rozhoduje Členská schůzce Spolku na nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k Členské schůzi. Členství vzniká dnem schválení Členskou schůzí.
 6. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Tento seznam obsahuje: jméno a příjmení, adresu bydliště, emailový a telefonní kontakt a datum narození. Při vzniku členství se výše uvedené informace zapíší do seznamu, při zániku členství se provede jejich výmaz. Tento seznam není veřejně přístupný.
 7. Čestným členem Spolku se může stát osoba, která se význačným způsobem zasloužila o rozvoj v oblasti hlavní náplně Spolku (viz. Čl. II/1).
 8. Návrh na udělení čestného členství jsou doložené nejméně třemi podpisy členů nejméně 1 měsíc před konáním členské schůze.
 9. Čestné členy volí nadpoloviční většinou členská schůze v tajné volbě.
 10. Zakládajícím členem Spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 11. Člen Spolku má právo zejména:
 1. být informován o pořádání akcí Spolku;
 2. účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit výbor a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů;
 3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku;
 4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.
 1. Člen Spolku je povinen zejména:
 1. dodržovat stanovy Spolku;
 2. podílet se dle svých možností na práci Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku;
 3. odpovědně plnit přijaté funkce;
 4. dbát na dobré jméno Spolku;
 5. účastnit se jednání orgánů Spolku.
 1. Spolek si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku fyzické osoby, která jedná v rozporu s cíli Spolku.
 2. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství, dále úmrtím a vyloučením člena na základě rozhodnutí Členské schůze pro závažné porušování stanov.
 3. O zániku členství rozhoduje Členská schůze, proti tomuto rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů k Členské schůzi.

Čl. IV
Orgány Spolku

 1. Členská schůze
  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, která se schází nejméně jednou ročně. Výčet činností a kompetencí:
   1. schvaluje případné změny stanov;
   2. změny stanov může navrhnout písemně kterýkoli člen, nejpozději však 20 pracovních dní před konáním členské schůze;
   3. volí Předsedu Spolku, pokud končí jeho funkční období, případně Předsedu odvolává;
   4. vypracovává a schvaluje zprávu o činnosti Spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období;
   5. usnáší se na základních hospodářských opatřeních;
   6. určuje koncepci činnosti Spolku na další období;
   7. rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
   8. schvaluje rozpočet Spolku na příští období;
   9. schvaluje čestné členy Spolku
   10. rozhoduje o vyloučení člena Spolku
   11. rozhoduje o zániku Spolku a majetkovém vypořádání.
  2. Zasedání Členské schůze Spolku svolává výbor nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolá Předseda Spolku také, požádá-li o to 1/3 členů Spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. O datu konání a návrhu programu členské schůze musí být členové předem informováni nejméně 2 týdny předem. Návrhy materiálů jsou zasílány elektronicky.
  3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor Spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
  4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
  5. Zasedání Členské schůze řídí Předseda Spolku.
  6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.
  7. O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje Členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání Členské schůze.
 2. Předseda
  1. Předseda je statutárním a výkonným orgánem Spolku. Řídí činnost Spolku mezi zasedáními Členské schůze a plní úkoly uložené mu Členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli Spolku a rozhodnutími Členské schůze Spolku, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím Členské schůze výslovně vyhrazena Členské schůzi.
  2. Funkční období Předsedy jsou 3 roky.
  3. Do kompetence Předsedy patří:
 • hospodařit a naplňovat cíle Spolku;
 • vyřizovat běžnou agendu;
 • zabezpečovat přípravu Členské schůze;
 • vydávat stanoviska Spolku a reprezentovat Spolek navenek;
 • předkládat Členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence Předsedy;
 • předkládat Členské schůzi k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů Spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení;
 • rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnance;
 • předkládat Členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu a účetní závěrku.
  1. Předseda Spolku jedná samostatně.
  2. Jménem Spolku dále jednají Předsedou písemně pověření členové Spolku. Tyto osoby jednají jménem Spolku samostatně. 

Čl. V

Hospodaření Spolku

 1. Za hospodaření Spolku odpovídá Předseda Členské schůzi. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného Členskou schůzí.
 2. K zajištění běžného hospodaření, za nakládání s majetkovými hodnotami, za vedení účetnictví, pokud je vedeno, a případně za zajištění plnění daňových povinností odpovídá Předseda Spolku.
 3. Příjmy Spolku tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, případně dary od fyzických a právnických osob, prostředky ze získaných grantů, příjmy z pořádání vzdělávacích akcí a z vedlejší činnosti.
 4. Evidenci finančních prostředků vede Předseda, revizi provádí Členská schůze Spolku. Hospodaření s finančními prostředky podléhá obecně platným předpisům.
 5. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl. II/1 a 2  a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. III těchto stanov.
 6. Styk s bankou zajišťuje Předseda. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou na finanční zajištění svých aktivit.
 7. Za hospodaření odpovídá Předseda. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného a schváleného Členskou schůzí.

Čl. VI

Zánik Spolku a způsob majetkového vypořádání 

 1. Spolek může zaniknout pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny Členské schůze. V tomto případě stanoví Členská schůze likvidátora, která rozhodne o způsobu zániku Spolku.
 2. V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

Čl. VII

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 1. Do svolání Členské schůze a ustanovení výboru vykonává její pravomoci přípravný výbor Spolku.
 2. Do prvního ustanovení výboru jedná jménem Spolku zmocněnec přípravného výboru.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením Členskou schůzí ze dne 15.1.2019.

V Brně, dne 15.1.2019 v Brně

Scroll to top